ผลิตภัณฑ์ของเรา

Consolidation Test / ชุดทดสอบหาค่าการทรุดตัวของดิน (T-210)

Autoclave Expansion Tester (C-070)

Automatic Cement/Mortar Mixer (C-050/A)

Automatic Vicat Apparatus (C-090/A/EN)

Blaine Air-Permeability Apparatus (C-035/ASTM)

Cement Flow Table (C-021)

Cement Moulds (C-011)

Cement Slotted Tube Sampler (Bulk) (C-029)

Cement Tube Sample (Packaged) (C-028)

Cement Vibrating Machine (C-126)

Cement/Mortar Mixer (C-050)

Digital Blaine Air-Permeability Apparatus (C-035/D/ASTM)

Digital Length Comparator (C-018)

Gillmore Apparatus (C-095)

Grout Flow Cone Apparatus (C-024)

Le Chateier Bath (G-040/06)

Le Chatelier Flask (C-022)

Le Chatelier Mould (C-023)

Le Chatelier Soundness Test Set (C-025)

Marsh Funnel (C-015)

Mini-Slump Set (C-020) ALFA

Mototrized Cement Flow Table (C-021/M)

Mud Balance (C-014)

Plunger Penetration Apparatus (C-094)

Slaking Vessel (C-459)

Workable Life and Correction Time Apparatus (C-096)

Calibration weight (CW/SET)

Cradle (G-100/C)

Density Basket (G-100/WB)

Dial Indicator (DI)

Sieve Shaker (B-041T) ไทย

Sieve - YF (B-040)

Hydrometer Set (T-251)

Load ring (LR)

Laboratory Oven (G-038)

Sample Splitter (G-080)

Sample Splitter (G-081)

Sand Absorption Cone and Tamper (AG-200)

Specific gravity Pycnometer (G-103)

Water Bath (G-040)

Water Distillation Unit (G-045)

SIEVE (B-040) - ALFA

High-Capacity Screen Shaker with Hydraulic Clamping (G-043/H)

AGGREGATE CRUSHING VALUE (AG-210)

Aggregate Impact Value (AG-220)

Aggregate Soundness Test Set (Magnesium Sulphate Method) (AG-042)

Methylene Blue Set (AG-041)

Proportional Caliper Apparatus (AG-037)

Sand Equivalent Shaker (AG-040/SS)

Sand Equivalent Test Set (AG-040)

กล่องเก็บเสียง Los angeless (AG-191 SPC)

เครื่องเขย่า Sieve Shaker (B-041) Alfa

ชุดทดสอบหาขนาดคละของมวลรวมหยาบ / G-043T

ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะการดูดซึมน้ำ และความชื้นที่ผิวของมวลรวม (Specific Gravity)

ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะการดูดซึมน้ำ และความชื้นที่ผิวของมวลรวม (Specific Gravity)

ดูผลิตภัณฑ์

AG-034 ชุดทดสอบหาดัชนีความยาวของหิน

ชุดทดสอบหาดัชนีความแบน และดัชนีความยาวของหิน / AG-032, AG-034

ชุดทดสอบหาดัชนีความแบน และดัชนีความยาวของหิน / AG-032, AG-034

ดูผลิตภัณฑ์

ลูกเหล็ก (Abrasive charges)

ชุดทดสอบการหาค่าหน่วยน้ำหนักของคอนกรีต (Unit Weight) ฺBAK-ไทย

ชุดทดสอบการหาค่าหน่วยน้ำหนักของคอนกรีต (Unit Weight) ฺBAK-ไทย

ดูผลิตภัณฑ์

ตะแกรงทดสอบ Civit (B-040) มีใบเซอร์

เครื่องกดคอนกรีตแบบเกจ 3000 กิโลนิวตัน (B001-3000T) ไทย

ชุดทดสอบวีบี (Vebe Consistometer) B-130

ชุดทดสอบหาค่าปริมาณอากาศในคอนกรีต (Air meter) B-320

แบบหล่อคอนกรีต (C-15)

CEMENT COMPRESSION & FLEXURAL TESTER (C-001/LCD)

COMPRESSION JIG (C-011/CJ)

FLEXURAL JIG (C-011/FJ)

CEMENT MOULDS (C-011)

JOLTING TABLE (C-125)

Concrete Test Hammer C-380

CONCRETE FLOW TABLE (B-024)

Slump Test ชุดทดสอบหาค่าความข้นเหลวของคอนกรีต (B-020)

แบบหล่อทรงกระบอก (C-30)

ชุดทดสอบสัดส่วนการอัดแน่นของคอนกรีต (Compacting Factor) B-185

Kelly ball (B-022) ชุดทดสอบการจมของลูกบอลเคลลี่

Atterberg limit ชุดทดสอบหาค่าการไหลของดิน (T-030)

Specific Gravity การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของดิน

Sieve (B-040) - Humboldt

Hydrometer ชุดทดสอบหาขนาดเม็ดดินละเอียดโดยวิธี Hydrometer (G040)

Compaction Test เครื่องทดสอบการบดอัดดิน (T-050)

การทดสอบการรับน้ำหนักของดินในสนาม CBR Test Set (Hand operated) T-001F/CF

Kunzelstab Penetration Test ชุดทดสอบการรับน้ำหนักของชั้นดิน (T-300) Alfa

Plate Bearing Test ชุดทดสอบการรับน้ำหนักของชั้นดิน (T-063D)

ชุดทดสอบเพื่อหาค่า CBR แบบดิจิตอลในห้องแลป (T-001D)

ชุดทดสอบหาค่าแรงเฉือนของดิน FULLY AUTOMATIC TRIAXIAL TESTER (T-333/A)

ชุดทดสอบหาค่าแรงเฉือนของดินแบบเฉือนตรง Direct Shear Digital (T-220)

ชุดทดสอบหาค่าแรงเฉือนของดินแบบเฉือนตรง Direct Shear Digital (T-220)

ดูผลิตภัณฑ์

ชุดทดสอบหาความหนาแน่นของดินในสนาม Field Density (T-061)

ชุดทดสอบหาค่าความต้านแรงเฉือนของดิน Unconfined Compression Apparatus (T-201)

ชุดทดสอบหาค่าความต้านแรงเฉือนของดิน Unconfined Compression Apparatus (T-201)

ดูผลิตภัณฑ์

Permeability Test ชุดทดสอบหาค่าการซึมผ่านของน้ำในดิน (T-250FH)

ชุดทดสอบหาค่าการซึมผ่านของดิน ด้วยวิธีใช้แรงดันสูง FALLING HEAD PERMEABILITY SET (T-250/CH)

ชุดทดสอบหาค่าการซึมผ่านของดิน ด้วยวิธีใช้แรงดันสูง FALLING HEAD PERMEABILITY SET (T-250/CH)

ดูผลิตภัณฑ์

ชุดเจาะสำรวจดินแบบใช้มือหมุน (T-305) ALFA

เครื่องกดคอนกรีตหน้าจอ Touch screen - Alfa (B001)

Compaction Test ชุดทดสอบการบดอัดดิน (T-050)

B-304 CONCRETE POCKET PENETROMETER – Pen-Type

Air meter ชุดทดสอบหาค่าปริมาณอากาศในซีเมนต์ (B-320B)

แบบหล่อคอนกรีต (B-011X)

B-135 Concrete Mortar Penetrometer

Unit Weight ชุดทดสอบการหาค่าหน่วยน้ำหนักของคอนกรีต BAK

Thickness / Flakiness Index Gauge ชุดทดสอบหาดัชนีความแบนและดัชนีความยาวของหิน (AG-032)

Thickness / Flakiness Index Gauge ชุดทดสอบหาดัชนีความแบนและดัชนีความยาวของหิน (AG-032)

ดูผลิตภัณฑ์

Sample splitter ชุดคัดแยกขนาดวัสดุมวลรวมหยาบ G-080

Los Angeles Abrasion ชุดทดสอบการสึกหรอของวัสดุมวลรวมด้วยวิธี (AG-191)

Los Angeles Abrasion ชุดทดสอบการสึกหรอของวัสดุมวลรวมด้วยวิธี (AG-191)

ดูผลิตภัณฑ์

Volumetric Flask ชุดทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะ การดูดซับน้ำ และความชื้นผิวของมวบรวม GCVF

Volumetric Flask ชุดทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะ การดูดซับน้ำ และความชื้นผิวของมวบรวม GCVF

ดูผลิตภัณฑ์

TS-100 Specific gravity

Vicat Apparatus ชุดทดสอบการหาค่าหดตัวของแท่งซีเมนต์ C-090

Autoclave Test ชุดทดสอบการขยายตัวของซีเมนต์ C-070

Flow Table ชุดทดสอบกำลังอัดของมอตาร์ C-021

CEMENT COMPRESSION & FLEXURAL TESTER ชุดทดสอบกำลังอัดของมอตาร์ (C-001/LCD)

Le Chatelier Flask (ชุดทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์) C-022

Blaine Air Permeability ชุดทดสอบความละเอียดของซีเมนต์ ด้วยวิธีของแบลน (C-035/ASTM)

Blaine Air Permeability ชุดทดสอบความละเอียดของซีเมนต์ ด้วยวิธีของแบลน (C-035/ASTM)

ดูผลิตภัณฑ์

B-110 ชุดตรวจสอบหาค่ากำลังอัดคอนกรีตแบบไม่ทำลาย

B-110/D/P ชุดทดสอบคอนกรีตแบบไม่ทำลายแบบดิจิตอล NDT

B-250 CRACK DETECTION MICROSCOPE

Marshall Stability Tester (A-001/M)

Marshall Stability Tester – DIGITAL (A-001/D)

Marshall Stability Tester (A-001/LCD)

Marshall Breaking Head (A-001/BH)

Indirect Splitting Tensile Device (A-001/IT)

Marshall Mould (A-010)

Automatic Marshall Compactor (A-015)

Manual Marshall Compactor (A-016)

SAMPLE EXTRUDER (A-020)

Mot Straight Edge – 3 m (A-047)

Travelling beam – Hi-Low Detector (A-069)

Benkelman Beam Apparatus (A-068)

Bacon Sampler (Thief Method) (A-028)

Centrifuge – Extractor (A-031)

Rolling Thin Film Oven (A-030/RTFO)

Reflux extractor (A-035)

Asphalt Oven With Rotating Shelves (A-030/TFO)

Solvent Recovery Apparatus (A-042)

Bitumen Content Oven – Ignition MEethod (A-030/IGN)

Kunzelstab penetration Test (T-300T) ของไทย

Marshall Mixer (A-050)

Coring Machine – Trailer Mounted (A-065)

เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ขนาด 300kn (30ตัน)

เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ขนาด 1000kn (100ตัน)

เครื่องกดคอนกรีตขนาด 2000kn หน้าจอดิจิตอล (KC-200D)

เครื่องกดคอนกรีตแบบ Auto Test 2000kn (ACM-080)

CORING MACHINE – PORTABLE (A-066)

เครื่องกดคอนกรีตแบบเกจ 1500kN (KC-150) ไทย

Glass Beaker

Spatula GL-17

Vacuum pump (GL-02)

Volumetric Flash (GCBJ)

Desiccator (GCD)

Glass Measuring Cylinder (GCM)

Specific Gravity Bottle Pycnometer (GCP)

Test Bottle (GCS)

Mortar and Pestle (GHT)

Scoop (GL-03)

Air Drier (GL-04)

PH Meter (GL-05)

Stop Watch (GL-06)

Steel Ruler (GL-10)

Hotplate (GL-11)

Trowel (GL-12)

Hammer (GL-13)

Rubber Mallet (GL-14)

Spoon (GL-15)

Wire Brush (GL-18)

Hair Brush (GL-19)

Moisture Tin (GL-20)

Mixing Bowl (GL-22)

Wash Bottle (GL-24)

Heat-Resistant Gloves (GL-25)

Pipette (GL-26)

Tape Meter (GL-27)

Hydrometer (GL-28)

ชุดทดสอบเพื่อหาค่า CBR แบบมือหมุน (T001)

ชุดเจาะสำรวจดินแบบใช้มือหมุน (Hand Auger)

ชุดทดสอบหาขนาดเม็ดดินละเอียดโดยวิธี Hydrometer (G-040)

เครื่องกดคอนกรีตแบบเกจ 2000kN (KC-200) ไทย

ตะแกรงทดสอบ Sieve (B-040) - Gilson

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์