Slump Test ชุดทดสอบหาค่าความข้นเหลวของคอนกรีต (B-020)

ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต ( Sllump Testt)

รายละเอียดทั่วไป

เป็นชุดทดสอบเพื่อหาค่าความข้นเหลวของคอนกรีต โดยวิธีหาค่าการยุบตัว ตามมาตรฐาน ASTM C143, AASHTO T 23, T 119, T 126

รายละเอียดทั่วไป

เป็นชุดทดสอบเพื่อหำค่ำควำมข้นเหลวของคอนกรีต โดยวิธีหำค่ำกำรยุบตัว ตำมมำตรฐำน ASTM C 143, AASHTO T 23, T 119, T 126

รายละเอียดทางเทคนิค

1. กรวยทดสอบ ทำด้วยสแตนเลสมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงด้ำนบน 4 นิ้ว ด้ำนล่ำง 8 นิ้ว และสูง 12 นิ้ว มีหูหิ้วเชื่อมติดอยู่ด้ำนบนกรวยทั้งสองข้ำง และเชื่อมปีกยื่นออกตรงส่วนล่ำงของกรวยทั้งสองข้ำงสำหรับเป็นที่กดยึดกรวยขณะทำกำรทดสอบ จำนวน 1 ใบ

2. เหล็กกระทุ้ง ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 16 มม. ยำว 60 ซม. ปลำยข้ำงหนึ่งมนกลมอีกด้ำนหนึ่งเป็นปลำยตัด ชุบเคลือบกันสนิมอย่ำงดี จำนวน 1 อัน

3. ช้อนตักตัวอย่ำง ( Scoop ) ใช้ตักคอนกรีตใส่ในแบบ จำนวน 1 อัน

4. ถำดรอง ขนำด 24 x 24 x 3 นิ้ว จำนวน 1 ใบ


รายละเอียดอื่น ๆ

 1.  เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์